ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z statutem Stowarzyszenie Klubu Sportowego Wolbrom Team § 28, Zarząd Klubu Wolbrom Team zwołuje na dzień 15.09.2022 (czwartek) na godz. 17:00  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Wolbrom Team, Które odbędzie się w remizie OSP ul. Strażacka 1 Wolbrom (remiza przy Rynku).

Porządek Walnego zgromadzenie Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Wolbrom Team.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Wolbrom Team i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności Klubu Wolbrom Team za 2020 – 2022 rok – Prezes Tomasz Rogóż.
 6. Sprawozdanie finansowe Klubu Wolbrom Team – Skarbnik Klubu Wolbrom Team – Tomasz Rogal.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu Wolbrom Team – przewodniczący Piotr Janasik.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.
 10. Wolne wnioski.
 11. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 12. Zakończenie zgromadzenia.

 

 

Prezes Klubu Wolbrom TEAM

/-/ Tomasz Rogóż